میلادی شمسی
23 Nov.2017 2/09/96
25 Jan.2018 5/11/96
22 Mar.2018 2/01/97
21 June 2018 31/03/97
23 Aug.2018 1/06/97
22 Nov.2018 1/09/97
-- --

 

- آزمون های سه گانه تولز مستقیما" از انگلستان ارسال می گردندو شرایط شرکت در آنها به قرار ذیل می باشد:

1- پس از پایان دوره مربوطه ، حدودا" یکماه قبل از برگزاری آزمون، متقاضی جهت شرکت در آن اعلام آمادگی می نماید.

2-هزینه ثبت نام حد اکثر سه هفته قبل از شروع آزمون توسط متقاضی پرداخت می گردد.

3-آزمون بصورت حضوری در روز و ساعت مقرر  در محل نمایندگی برگزار می گردد.

4- 60 روز پس از انجام آزمون و ارسال آن به انگلستان، مدارک به تهران فرستاده می شود که متعاقبا" در اختیار آزمودنی ها قرار خواهد گرفت.

5- هزینه شرکت در آزمون ها جدا از هزینه های آموزشی می باشد.

6- در پایان ترم هاو قبل از شروع آزمون اصلی، یک نمونه آزمون تولز پایه جهت آمادگی برگزار می گردد.

تمامی حقوق این وب سایت نزد زبان حقوقی تولز محفوظ می باشد. طراحی وب سایت : آتیه گستران اکسین