با گشایش تدریجی بازارهای بین المللی بروی ایرانیان و نوید افزایش مراودات و ارتباطات با جهان خارج ، وسعت فعالیت وکلای ایرانی گسترش می یابد.جهت ورود به این بازارها ابزار ارتباطی موثر مورد نیازاست تا با ممزوج کردن آن با دانش فنی و مهارتهای شغلی فرد بتوان بهترین بهره را از آن برد. این ابزار ارتباطی همان زبان تخصصی می باشد که کلید دروازه های حقوق و تجارت بین الملل محسوب می گردد.